සමාජීයජාල එකතුවට

අවැසි ලිපි සොයනු පිණිස

Oct 10, 2013

බම්බු සවාරි.


දේශපාලන නිදහස,
රැකියා ලබාගැනීමේ නිදහස,
අධ්‍යාපනය ලැබීමේ නිදහස,
ඒවා නම් ඕනි තමා..
මතින් තොර සමාජයක් ගොඩ නැගීමේ නිදහසක්,
ඕනිමද අපිට?
චේ..
මුන් සවාරි ගිහින්
උඹේ සුරුට්ටුවටත් කොටු දාන්න හදන්නේ..
පරිස්සමෙන්..

0 ගල්මුල්:

Post a Comment